ინფორმაცია ფიზიკური პირების რაოდენობისა და მიღებული შემოსავლების შესახებ დიაპაზონების ჭრილში

დიაპაზონი ფიზ.პირების რაოდენობა დასაბეგრი შემოსავალი