ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

ხე-ტყის აღრიცხვის ახალი წესი

შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს ხე-ტყის აღრიცხვის პროექტი, რომელიც ეხება ხე-ტყის სფეროში არსებული გამოწვევების დარეგულირებას და მიზნად ისახავს ხე-ტყის აღრიცხვის წესის გამარტივებას და გაუმჯობესებას.

25.05.2023

ცვლილება საგადასახადო კოდექსში

2023 წლის 23 მაისს გამოქვეყნდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი

24.05.2023

ცვლილებები საბაჟო კანონმდებლობაში

ცვლილებები „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში

22.05.2023

საგადასახადო კოდექსში და საბაჟო კოდექსში შეტანილი მნიშვნელოვანი ცვლილებები

2023 წლის 18 აპრილს გამოქვეყნდა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი და „საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი.

18.04.2023

ცვლილება შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევის საფასურებში

2023 წლის 17 აპრილს ძალაში შედის „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილება, რომლის მიხედვითაც, მომსახურების საფასური დაწესდა არააგლომერირებული კონცენტრირებული წიდის ექსპორტის პროცედურაში გაფორმებაზე.

13.04.2023

„ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)“ დანერგვის მიზნით დროებით გასატარებელი ღონისძიებები

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 29 აგვისტოს №257 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება. აღნიშნული ცვლილება, „ახალი კომპიუტერიზებული სატრანზიტო სისტემის (NCTS)” დანერგვის მიზნით, განსაზღვრავს დროებით გასატარებელ ღონისძიებებს.

06.04.2023

შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირებისთვის

​​​​​​​შემუშავდა ვიდეო ინსტრუქცია „საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირებისთვის ვიდეო ზარით გაწეული მომსახურების სახეები“-ს შესახებ, რომელშიც მოცემულია ინფორმაცია რა მომსახურების მიღება შეუძლიათ ვიდეო ზარის მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებს  და როგორ შეძლებენ აღნიშნული სერვისით სარგებლობას.

05.04.2023

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

25.05.2023

შემოსავლების სამსახურის უფროსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო შეხვედრებს მართავს

25.05.2023

ლევან კაკავა ამერიკის შეერთებულ შტატებში საბაჟო და საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებს შეხვდა

25.05.2023

შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს შავი ზღვისა და ცენტრალური აზიის რეგიონთაშორის შეხვედრაში

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია