ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო ვალდებულებებთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით

იურიდიული პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულებებთან და ფორმალობებთან დაკავშირებით.

საკანონმდებლო სიახლეები

დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმა

საგადასახადო კანონმდებლობის ევროკავშირის დღგ-ის დირექტივასთან (2006/112/EC) დაახლოების მიზნით ცვლილებები შევიდა  საგადასახადო კოდექსში და  დღგ-ის მარეგულირებელი დებულებები ჩამოყალიბდა სრულად  ახალი რედაქციით.

15.10.2020

სურსათის დანაკარგების შესახებ ახალი ვიდეო ინსტრუქცია მომზადდა

ვიდეო განკუთვნილია იმ პირთათვის, ვისაც აინტერესებს, თუ რა შემთხვევაში არ განიხილება სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი სურსათის დანაკარგები დანაკლისად

15.10.2020

ვიდეო ინსტრუქცია "საჩივრის წარდგენა შემოსავლების სამსახურში"

ვიდეო ინსტრუქციაში განხილულია შემოსავლების სამსახურში საჩივრის წარდგენის პროცედურასთან დაკავშირებული ძირითადი საკითხები.

15.10.2020

ახალი ამბები

20.10.2020

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო დავების განხილვის საბჭოს სხდომები ახალ შენობაში იმართება

19.10.2020

შემოსავლების სამსახურის მოქმედ ვებგვერდთან ერთად ახალი ვებგვერდი ტესტირების რეჟიმში იმუშავებს

11.10.2020

სომხეთის მიმართულებით მიმავალი სატვირთო ავტომობილის საბაჟო კონტროლის განხორციელებისას, არანაირი სამხედრო დანიშნულების ტვირთის აღმოჩენის ფაქტი არ დაფიქსირებულა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

ბიზნეს

რუკა

ობიექტის მდებარეობა

გადამხდელთა რეესტრი

No Image No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია

ფორუმი

შეხვედრების

ორგანიზება

სასწავლო

გარემო

ელექტრონული სერვისის

სასწავლო ვერსია

DEMO.RS.GE DEMO.RS.GE