ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

შეხვედრა საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით

19 ივნისს 15:00სთ-ზე, ონლაინ რეჟიმში,  საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების განხილვის მიზნით, დაინტერესებულ პირებთან შეხვედრა გაიმართება.

14.06.2024

ცვლილება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის № 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2024 წლის 10 ივნისის N198 ბრძანებით ცვლილება განხორციელდა სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულ დებულებებში.

14.06.2024

მიღებულ იქნა საქართველოს ფინანასთა მინისტრის ახალი საჯარო გადაწყვეტილება

მიღებულ იქნა საქართველოს ფინანასთა მინისტრის 2024 წლის 7 ივნისის N195 საჯარო გადაწყვეტილება „გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციის დღგ-ით დაბეგვრის თაობაზე, ამ ოპერაციის ფარგლებში უძრავი ნივთის მიწოდებისას“

14.06.2024

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა „მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშგების წესი“

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 701 მუხლის მე-4 ნაწილის საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2024 წლის 4 ივნისის № 188 ბრძანებით დამტკიცდა „მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშგების წესი“, რომელიც ამოქმედდება 2025 წლის 1 იანვრიდან.

12.06.2024

ცვლილება ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის № 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში

​​​​​​​27.05.2024 წელს ცვლილება შევიდა ,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის № 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, რომლითაც ინსტრუქციას 665 მუხლის შემდეგ დაემატა 666 მუხლი, ხოლო ინსტრუქციის  XVI​​​3 თავს შეეცვალა სათაური,

30.05.2024

ვიდეო-ინსტრუქცია საგადასახადო შემოწმების თაობაზე

შემუშავდა საგადასახადო შემოწმების პროცესის და მასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საკითხების ამსახველი ვიდეო ინსტრუქცია.

30.05.2024

დამტკიცდა შემოსავლების სამსახურის ახალი პროცედურული სახელმძღვანელო „საგადასახადო შემოწმების შუალედური აქტის გამოცემის შესახებ“

შემოსავლების სამსახურის უფროსის 25.04.2024 წლის N9732 ბრძანებების საფუძველზე დამტკიცდა პროცედურული სახელმძღვანელო „საგადასახადო შემოწმების შუალედური აქტის გამოცემის შესახებ“ რომელიც არეგულირებს, საგადასახადო შემოწმების შუალედური აქტის გამოცემის პროცედურას, სათანადო საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში.

30.05.2024

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

14.06.2024

წითელ ხიდზე 15 ტონამდე აღურიცხავი საწვავის შემოტანის ფაქტი აღიკვეთა

11.06.2024

მებაჟე ოფიცრებმა დიდი ოდენობით არადეკლარირებული სიგარეტი აღმოაჩინეს

11.06.2024

ყაზბეგში 1 კილოგრამზე მეტი არადეკლარირებული ოქროს შემოტანის ფაქტი აღიკვეთა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

INFOHUB

საინფორმაციო და

მეთოდოლოგიური

ჰაბი