ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო ვალდებულებებთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით

იურიდიული პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულებებთან და ფორმალობებთან დაკავშირებით.

საკანონმდებლო სიახლეები

აქციზური მარკით სავალდებულო ნიშანდება

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 996 ბრძანებაში განხორციელდა ცვლილება

16.11.2020

დამტკიცდა ახალი სიტუაციური სახელმძღვანელო "საგადასახადო შეღავათი ფიზიკური პირის მიერ ჩუქებით მიღებულ ქონებაზე" N 1512 

სიტუაციური სახელმძღვანელო არეგულირებს ფიზიკური პირის მიერ ჩუქებით მიღებულ ქონებაზე საშემოსავლო გადასახადში შეღავათის გავრცელების საკითხს.

13.11.2020

ცვლილება მოგების გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციაში

აღნიშნული ცვლილების გათვალისწინებით მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსება შესაძლებელი იქნება მიმდინარე წლის ოქტომბრის თვის საანგარიშო პერიოდიდან.

10.11.2020

2020 წლის 2 ნოემბერი ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის სავადო თარიღია

„ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის“ წარდგენის სავადო თარიღია მიმდინარე წლის 2 ნოემბერი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ქონებაზე და მიწაზე ქონების გადასახადს იხდის არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 16 ნოემბრისა.

26.10.2020

 

ახალი ამბები

27.11.2020

მებაჟე ოფიცრების მიერ 2 თვეში 33 750 ლიტრი არადეკლარირებული დიზელის ტიპის საწვავის შემოტანის მცდელობა აღიკვეთა

25.11.2020

შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის ობიექტებზე სადეზინფექციო სამუშაოები ჩატარდა

20.11.2020

შემოსავლების სამსახურში საქართველოს ბიზნესის აკადემიის სტუდენტებისთვის ონლაინ ლექცია გაიმართა

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

ბიზნეს

რუკა

ობიექტის მდებარეობა

გადამხდელთა რეესტრი

No Image No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია

ფორუმი

შეხვედრების

ორგანიზება

სასწავლო

გარემო

ელექტრონული სერვისის

სასწავლო ვერსია

DEMO.RS.GE DEMO.RS.GE