ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო ვალდებულებებთან და საზღვრის კვეთასთან დაკავშირებით

იურიდიული პირი

მიიღეთ ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელ პირად რეგისტრაციასთან, საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულებებთან და ფორმალობებთან დაკავშირებით.

საკანონმდებლო სიახლეები

სარემონტო სამუშაოების გამო, ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ისანი-სამგორის სერვისცენტრი მუშაობას დროებით წყვეტს

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური გაცნობებთ, რომ გადაუდებელი სარემონტო სამუშაოების გამო, ისანი-სამგორის მოქალაქეთა მომსახურების სერვისცენტრი, 1 მარტიდან მუშაობას დროებით შეაჩერებს

27.02.2021

2021 წლის იანვრის თვიდან 200 ლარიანი კომპენსაციის მიმღებ დაქირავებულ პირთა წრე გაფართოვდა

საქართველოს მთავრობის N 286 დადგენილებაში მიმდინარე წლის 5 თებერვალს განხორციელებული ცვლილებით , 2021 წლის იანვრის თვიდან 200 ლარიანი კომპენსაციის გაცემას არ ზღუდავს თუ პირი 2020 წელს, საარჩევნო პერიოდში, დაქირავებული იყო, როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი და რომელზეც, ამ პერიოდის მიხედვით, ხელფასის გაცემა დაფიქსირდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ.

19.02.2021

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების შევსების შესახებ

გაცნობებთ, რომ განხორციელდა ცვლილება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციაში, რომლითაც ახალი რედაქციით ჩამოყალიბდა ინსტრუქციის XXVI თავი. ცვლილების თანახმად, ანგარიშგების განხორციელების წესი და ვადა შესაბამისობაში მოდის ,,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის ,,ზ“ ქვეპუნქტთან, რომლის თანახმადაც, სასარგებლო წიაღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული წელი დაემთხვა კალენდარულ წელს.

05.02.2021

დღგ-ის გადამხდელისათვის სპეციალური სტატუსის მინიჭების შესახებ

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ N 996 ბრძანების 563 მუხლის შესაბამისად, დღგ-ის გადახდისგან თავის არიდების, მათ შორის უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების წინააღმდეგ მიმართული ადმინისტრაციული ღონისძიებების ფარგლებში შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 15 იანვრის N 107 ბრძანების  საფუძველზე, განისაზღვრა თუ რა შემთხვევაში ენიჭება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს კვალიფიციური ან არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი:

27.01.2021

ახალი ამბები

04.03.2021

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლემბა უაქციზო თამბაქო გამოავლინეს

02.03.2021

მებაჟე ოფიცრების მიერ გამოვლენილი კონტრაფაქციული საქონელი სავაჭრო ქსელში აღარ მოხვდება

01.03.2021

IOTA აცხადებს ტენდერს ვებ-პორტალის განვითარების მიზნით

გასული სიახლეები
 

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

ბიზნეს

რუკა

ობიექტის მდებარეობა

გადამხდელთა რეესტრი

No Image No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

WIKI.RS.GE

სასწავლო

ვერსია

ფორუმი

შეხვედრების

ორგანიზება

სასწავლო

გარემო

ელექტრონული სერვისის

სასწავლო ვერსია

DEMO.RS.GE DEMO.RS.GE