ვიდეო ინსტრუქციები

დაქირავებულ პირთა რეესტრი

<

200 ლარიანი კომპენსაციის გაცემა

ერთჯერადი 300 ლარიანი კომპენსაციის გაცემა

შემოსავლების სამსახურის დისტანციური სერვისები

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ 2018 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია

ინსტრუქცია საცხოვრებელი ფართის საცხოვრებელი მიზნით გამქირავებელი ფიზიკური პირებისთვის

მცირე ბიზნესის მიერ 2019 წლის საშამოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის წარდგენის ინსტრუქცია

გადამხდელის საინფორმაციო ბარათის შევსება

ინსტრუქცია იმ პირთათვის, ვინც 2019 წელს განახორციელა ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია

ორბიჯიანი ავტორიზაცია

ქვემომხმარებლის რეგისტრაცია

წინასწარი დეკლარირება

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2019 წლის დეკლარაციის წარდგენა

საგადასახადო ვალდებულებები ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) რეალიზაციისას

საჩივრის წარდგენა შემოსავლების სამსახურში

სურსათის არაარსებითი დანაკარგები

ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის 2020 წლის დეკლარაციის წარდგენა

წინასწარი დეკლარირების შესახებ განცხადების გაგზავნა საბაჟო ორგანოში