სათამაშო ბიზნესის ნებართვების რეესტრი

"ლიცენზიების და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონით გათვალისწინებული უწყებრივი სანებართვო რეესტრი