სალარო აპარატი

გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საქონლის/მომსახურების მიწოდების დროს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას შესაბამისი მონაცემები აღრიცხოს საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენებით (გარდა კანონმდებლობით გათვალიწინებული საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულებისაგან გათავისუფლებისა); საქართველოში ნებადართულია შემდეგი ტიპის საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენება:
ა) GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატი;
ბ) საკონტროლო-სალარო აპარატი, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია;
გ) აგს-ში, აირგასამართ და აირსავსებ საკომპრესორო სადგურებში არსებული საწვავის რეალიზაციის      ავტომატური აღრიცხვის სისტემა, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია.


შემოსავლების სამსახური ვალდებულია აწარმოოს ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები საკონტროლო-სალარო აპარატების მოდელების სახელმწიფო რეესტრი.

# საკონტო სალარო აპარატის მოდელის დასახელება პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია განმცხადებლის რეესტრში შეტანის/ვადის გაგრძელების თაობაზე შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სსა-ს რეესტრში ყოფნის ვადა შენიშვნა
დასახელება საიდენტიფიკაციო ნომერი ნომერი თარიღი
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 daisy expert 4.21 ge სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"-ს ინიციატივით 5685
35767
11652
13229
01.08.2011
01.08.2014
02.05.2017
18.05.2020
3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
2 daisy perfect s 9.23 ge შპს "ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი" 406049823
29254
11652
13229
09.06.2014
02.05.2017
18.05.2020
3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
3 datecs dp-05 16.16 შპს "კასა ჯი" 405066244

1789
31614

28.01.2016 
30.10.2018
3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
4 minika 1105 f 744-00 შპს "ინტერმოდული" 405118858 3169
1310
10.02.2016 
25.01.2019
3 წელი www.intermodule.ge 032 231 26 00
5 aclas crlx 1.006 შპს "ინტერმოდული" 405118858 6783
1330
17.03.2016 
25.01.2019
3 წელი www.intermodule.ge 032 231 26 00
6 aclas crbx 1.001 შპს "ლ.ბ ინვესტ-ჯგუფი" 202192965 15328
17674
31.05.2016 
31.05.2019
3 წელი 032 234 33 33
7 datecs dp-25 ვერსიის ცვლილება 16.36 შპს "კასა ჯი" 405066244 25704
26536
07.09.2016 
31.07.2019
3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
8 datecs dp-150 16.56 შპს "კასა ჯი" 405066244 25705
26535
07.09.2016 
31.07.2019
3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
9 datecs fp-700 2.94 შპს "კასა ჯი" 405066244

10774
12219

24.04.2017
04.05.2020
3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
10 tremol s 2.00tsa kl შპს "ინტერმოდული" 405118858 16213
14865
15.06.2017
08.06.2020
3 წელი www.intermodule.ge 032 231 26 00
11 expert sx 9.21 ge შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი 406049823 4537
5134
01.03.2018 26.02.2021 3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
12 сompact s 11.00 ge შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი 406049823 4537 5134 01.03.2018 26.02.2021 3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
13 Daisy FX1300 11.00 ge შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი 406049823 31613 5134 30.10.2018 26.02.2021 3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
14 Daisy Compact-M 11.00 ge შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი 406049823 31613 5134 30.10.2018 26.02.2021 3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
15 Daisy PERFECT M 11.00 ge შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი 406049823 1313 25.01.2019 3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
16 VERIFONE VX 680 2.0.11.014 შპს INPAS International South 404936343 1169 23.01.2019 3 წელი www.tr-sys.com 0322 14 37 59
17 DATECS WP-50 16.66 შპს "კასა ჯი" 405066244 26537 31.07.2019 3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
18 Ingenico iWL250 1.1 შპს "აზრი" 204452662 26534 31.07.2019 3 წელი 032 2 555 444
19 TREMOL FP21 1.00TREFP21 შპს "ინტერმოდული" 405118858 26812 02.08.2019 3 წელი www.intermodule.ge 032 231 26 00
20 Bluebird CT280 V2.98 შპს მეტრომანი 401962337 35050 10.10.2019 3 წელი www.softmaster.ge 032 2922 240
21 PAYMOB F 1.0.80 შპს "ლ.ბ ინვესტ-ჯგუფი" 202192965 25059 21.08.2020 3 წელი 032 234 33 33
22 SUNMI P2 Pro SoftMaster Pay System 5.45 შპს მეტრომანი 401962337 37206 15.12.2020 3 წელი www.softmaster.ge 032 2922 240
23 Ingenico MOVE/2500 1.1 შპს აზრი 204452662 1008 28.01.2021 3 წელი 032 2 555 444
24 Centerm K9 SoftMaster Pay System 5.45 შპს მეტრომანი 401962337 7478 17.03.2021 3 წელი www.softmaster.ge 032 2922 240
25 VERIFONE VX 680 1.0.0.0. შპს ტრანზაქციული სისტემები 404936343 22766 13.07.2021 3 წელი www.tr-sys.com 0322 14 37 59
26 PAX S920 1.0.0.0. შპს ტრანზაქციული სისტემები 404936343 27928 30.08.2021 3 წელი www.tr-sys.com 0322 14 37 59