ურთიერთობა მარტივია

ფიზიკური პირი

იურიდიული პირი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით თამაშობებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით ცვლილება საგადასახადო კოდექსში

„ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში განხორციელებული ცვლილებiდან გამომდინარე, ცვლილება შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, რომელიც ამოქმედდება მიმდინარე წლის 1 დეკემბრიდან. მათ შორის:

12.07.2024

ESERVICES.RS.GE-ს გვერდის განახლების პროექტი

შეგახსენებთ, რომ შემოსავლების სამსახურში მიმდინარეობს პროექტი „ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (eservices.rs.ge) სტრუქტურისა და დიზაინის ცვლილება“, რომელიც მიზნად ისახავს შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებულ გვერდზე განთავსებული ელექტრონული ფორმების/მოდულების სტრუქტურისა და დიზაინის ცვლილებას.

02.07.2024

საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებით, ფიზიკურ პირებს ჩამოეწერებათ აღიარებული, 2021 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში N4197-XIVმს-Xმპ საქართველოს კანონით განხორცილებული ცვლილებით, კოდექსის 309-ე მუხლის 37-ე ნაწილს დაემატა „დ“ ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვით ჩამოწერას ექვემდებარება ფიზიკური პირის აღიარებული, 2021 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და ჩამოწერის მომენტისთვის არსებული საგადასახადო დავალიანება და მასზე დარიცხული საურავი

02.07.2024

დაშლის პროცესში მყოფი პირის საგადასახადო ვალდებულებები

,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის № 996 ბრძანებით დამტკიცებულ ინსტრუქციას დაემატა 72 მუხლი დაშლის პროცესში მყოფი პირის საგადასახადო ვალდებულების შესახებ.

01.07.2024

მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმისთვის გათვალისწინებული გადაუხდელი მოსაკრებლის, ჯარიმისა და საურავის ჩამოწერა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 145-ე ნაწილის შესაბამისად, მიღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის 2024 წლის 14 ივნისის N194 დადგენილება, რომლითაც დამტკიცდა მიწისქვეშა მტკნარი წყლების ჩამოსხმისთვის გათვალისწინებული გადაუხდელი მოსაკრებლის, ჯარიმისა და საურავის ჩამოწერის წესი.

19.06.2024

ცვლილებები სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით

სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებით მიმიდნარე წლის 1 ივნისიდან ამოქმედდა სხვადასხვა ნორმატიულ აქტში განხორციელებული ცვლილებები.

17.06.2024

ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში

მიმდინარე წლის 13 ივნისიდან ამოქმედდა N4203-XIVმს-Xმპ ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. კერძოდ, კოდექსის 188-ე მუხლის „აქციზის განაკვეთები აქციზურ საქონელზე (გარდა ალკოჰოლიანი სასმელებისა)“ პირველი ნაწილის ცხრილის მე-3 გრაფა „თამბაქო, თამბაქოს ნაწარმი“ ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით.

17.06.2024

ახალი ამბების გამოწერა

ახალი ამბები

12.07.2024

სარფში არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანის ფაქტები აღიკვეთა

09.07.2024

საგადასახადო ამნისტიის ფარგლებში, 63 000-მდე  ფიზიკურ პირს 300 მილიონი ლარი უკვე ჩამოეწერა

05.07.2024

საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 3 თვის განმავლობაში უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის შენახვა-გადაზიდვის ფაქტები გამოავლინეს

გასული სიახლეები

საჯარო შეტყობინებები

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე . გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად

სტატისტიკური

მონაცემები

შემოსავლები

ექსპორტ-იმპორტი

No Image No Image No Image

საბაჟო გამშვები

პუნქტები

პირდაპირი

ტრანსლიაცია

INFOHUB

საინფორმაციო და

მეთოდოლოგიური

ჰაბი