LIVE
დაუბეგრავი მინიმუმის რეგისტრირებული დეკლარაციების რაოდენობა
დღეს
სულ
მათ შორის ბანკებიდან
დაბრუნებულია
ლარი
News Title
15-აპრილი-2014

დეკლარირების პროცესის მიმდინარეობაზე დაკვირვება ონლაინ რეჟიმშია შესაძლებელი

დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნების პროცესისადმი არსებული მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე rs.ge შეიქმნა ახალი აპლიკაცია სახელწოდებით „დაუბეგრავი მინიმუმის რეგისტრირებული დეკლარაციების რაოდენობა“.

News Title
15-აპრილი-2014

მედიკამენტების უკანონო შემოტანის შემთხვევები საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე

13 აპრილს სგპ „ვალეს“ ტერიტორიაზე თურქეთის მხრიდან შემოვიდა გერმანიის მოქალაქე ლ.ა., რომლის ბარგის დათვალიერებისას მებაჟე ოფიცრებმა 10 აბი მედიკამენტი TRAMADOLINE აღმოაჩინეს.


X
სიახლეების გამოწერა

 

 

 

ცნობის ფურცელი


27.12.2013
საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების მიზნებისათვის შემუშავებულია ფინანსთა მინისტრის ბრძანების პროექტი. აღნიშნული პროქტით განისაზღვრება საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების მეთოდები და მათი გამოყენება, დამოუკიდებელი ოპერაციის შედარებადობის განსაზღვრა, ოპერაციის კორექტირების განხორციელების წესი, ოპერაციის მხარეთა მიერ საგადასახადო ორგანოსათვის წარსადგენი ინფორმაცია, დოკუმენტთა ნუსხა, საბაზრო ფასების თაობაზე ინფორმაციის წყაროები, კრიტერიუმები რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში შესამოწმებელი ოპერაციების ფასი ჩაითვლება საბაზრო ფასად, ფასების დიაპაზონის გამოყენების წესი, საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების მიზნებისთვის გამოსაყენებელი ვადები და სხვა პროცედურული საკითხები.

სრულად

 

სახელმწიფო ქონების დროებით სარგებლობაში გადაცემის ხელშეწყობის მიზნით ელექტრონული აუქციონის ჩატარების თაობაზე

სრულად

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი
 

NEWდაუბეგრავი მინიმუმის დეკლარირება

 

 

 

 

 

  

Eauction

 

MofAcademy

 

Mof