LIVE
დაუბეგრავი მინიმუმის რეგისტრირებული დეკლარაციების რაოდენობა
04.07.2015 07:18
დღეს
3
სულ
447 534
დაბრუნებული რიგითი №
447 031
დაბრუნებულია   
122 960 752
ლარი
News Title
03-ივლისი-2015

122 960 752 ლარი 447 215 მოქალაქეს დაუბეგრავი მინიმუმის სახით უკვე დაუბრუნდა

დაუბეგრავი მინიმუმით მოსარგებლე პირთათვის კუთვნილი თანხის დაბრუნების პროცესი მაქსიმალურად მოკლე ვადაში წარიმართა.

News Title
03-ივლისი-2015

მებაჟე ოფიცრებმა საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე კანონდარღვევის ფაქტები გამოავლინეს

30 ივნისს, საბაჟო გამშვები პუნქტის „სარფის“ ტერიტორიაზე, თურქეთის მხრიდან შემოვიდა სომხეთის მოქალაქე, რომლის კუთვნილ ავტომანქანაში შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებმა ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერების შემცველი მედიკამენტები აღმოაჩინეს


X
სიახლეების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


11.06.2015

"ღია კარის დღეები" სსიპ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში

 

   გაცნობებთ, რომ აუდიტის დეპარტამენტი მიმდინარე წლის ივლისის თვიდან იწყებს სისტემატური და ხშირი „ღია კარის დღეების“ ჩატარებას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. „ღია კარის დღეების“ ჩატარება მიზნად ისახავს გადასახადის გადამხდელთა ინფორმირებას განაცხადში (იხ.დანართი) აღნიშნული საქმიანობის სფერო(ებ)ში ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენციებისა და ნაკლოვანებების შესახებ, რაც საგადასახადო შემოწმებებისას მძიმედ აისახება გადამხდელის საქმიანობის შედეგებზე. შეხვედრაზე დამსწრეთა რაოდენობა და შეხვედრის ჩატარების დრო იქნება წინასწარ განსაზღვრული. გადამხდელთათვის საინტერესო თემატიკის შერჩევის მიზნით, გთხოვთ, ბმულში მითითებული თანმიმდევრობით სრულად შეავსოთ და გადმოაგზავნოთ განაცხადი მიმდინარე წლის 22 ივნისამდე.
  თავდაპირველი შეხვედრები გაიმართება ქ.თბილისში 2015 წლის 1 ივლისიდან. მისამართი: გულუას ქ. N4. აუდიტის დეპარტამენტის შენობა. შეხვედრის ხანგრძლივობაა 2 საათი: 18 საათიდან 20 საათამდე. შეხვედრას წარმართავს აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე და სტრუქტურული ქვედანაყოფების უფროსები. მსურველთა დიდი რაოდენობის შემთხვევაში, „ღია კარის დღეზე“ დამსწრეები შეირჩევიან განაცხადის გადმოგზავნის რიგითობის და შეხვედრის თემატიკის გათვალისწინებით, რაც ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, ხოლო დანარჩენებს ეტაპობრივად ეცნობებათ შემდგომი „ღია კარის დღის“ ჩატარების ადგილისა და დროის შესახებ. - კითხვარის შესავსებად მიყევით ბმულს

2015 წლის 17 მარტს „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის N290 ბრძანებაში ცვლილებები შევიდა. იხილეთ სრულად

27.01.2015

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებული ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სასაზღვრო კონტროლის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება

 

   გაცნობებთ, რომ 2015 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა საქართველოსმთავრობის 2014 წლის 29 დეკემბრის N740 დადგენილება „საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებული ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სასაზღვრო კონტროლის შესახებ“. აღნიშნული დადგენილების თანახმად,გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის იდენტიფიცირება შესაძლებელია ეტიკეტზე,საქონლის შეფუთვაზე ან გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის ტრანსპორტირებისას თანდართულ დოკუმენტაციაში არსებული მონაცემებით. იმ შემთხვევაში, თუ სგპ-ზე ვერ ხერხდება გენმოდიფიცირებული ორგანიზმის იდენტიფიცირება, საქონელი ექვემდებარება ნიმუშის აღებას ლაბორატორიული ანალიზისათვის და პასუხის მიღებამდე შეჩერებას. იმისათვის, რომ არ მოხდეს ტვირთის დაყოვნება, გთხოვთ, უზრუნველყოთ სგპ-ებზე სათანადო დოკუმენტების წარდგენა- იხილეთ სრულად

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

საკონტროლო სალარო აპარატების გაყიდვა

შენიშვნა: თუ თქვენ გსურთ განაცხადი გააკეთოთ თქვენს საკუთრებაში არსებული სალარო აპარატის გაყიდვის შესახებ, გთხოვ გაიაროთ ავტორიზაცია (შემოსავლების სამსახურის მიერ მონიჭებული მომხმარებლით) და ჩანართ ზოგადი ინფორმაცია>>სალარო აპარატები შეავსოთ განაცხადის ფორმა

სახელი რაოდენობა ერთეულის ფასი საკონტაქტო ინფორმაცია
იხილეთ ყველა განცხადება

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი

 

 

 

 

 

 

ISD

 

  

Eauction

 

MofAcademy

 

Mof