საიტის მოხმარების ინსტრუქცია
ცხელი ხაზი: 2 299 299
ვერსია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის
A
A

ინფორმაციის განახლების თარიღი: 16 ივნისი 2020

სალარო აპარატი

გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საქონლის/მომსახურების მიწოდების დროს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას შესაბამისი მონაცემები აღრიცხოს საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენებით (გარდა კანონმდებლობით გათვალიწინებული საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულებისაგან გათავისუფლებისა); საქართველოში ნებადართულია შემდეგი ტიპის საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენება:

ა) GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატი;

ბ) საკონტროლო-სალარო აპარატი, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია;

გ) აგს-ში, აირგასამართ და აირსავსებ საკომპრესორო სადგურებში არსებული საწვავის რეალიზაციის      ავტომატური აღრიცხვის სისტემა, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია.

შემოსავლების სამსახური ვალდებულია აწარმოოს ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები საკონტროლო-სალარო აპარატების მოდელების სახელმწიფო რეესტრი.

#

საკონტო სალარო აპარატის მოდელის დასახელება

პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია

განმცხადებლის

რეესტრში შეტანის/ვადის გაგრძელების თაობაზე შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

სსა-ს რეესტრში ყოფნის ვადა

შენიშვნა

დასახელება

საიდენტიფიკაციო ნომერი

ნომერი

თარიღი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

daisy expert

4.21 ge

სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"-ს ინიციატივით

5685

35767
11652

13229

01.08.2011

01.08.2014
02.05.2017

18.05.2020

3 წელი

www.gsn.ge 032 2 500 111

2

daisy perfect s

9.23 ge

შპს "ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი"

406049823

29254
11652

13229

09.06.2014

02.05.2017
18.05.2020

3 წელი

www.gsn.ge 032 2 500 111

3

datecs dp-05

16.16

შპს "კასა ჯი"

405066244

1789

31614

28.01.2016 

30.10.2018

3 წელი

www.kasa.ge 032 242 45 45

4

minika 1105 f

744-00

შპს "ინტერმოდული"

405118858

3169

1310

10.02.2016 

25.01.2019

3 წელი

www.intermodule.ge 032 231 26 00

5

aclas crlx

1.006

შპს "ინტერმოდული"

405118858

6783

1330

17.03.2016 

25.01.2019

3 წელი

www.intermodule.ge 032 231 26 00

6

aclas crbx

1.001

შპს "ლ.ბ ინვესტ-ჯგუფი"

202192965

15328

17674

31.05.2016 

31.05.2019

3 წელი

032 234 33 33

7

datecs dp-25 ვერსიის ცვლილება

16.36

შპს "კასა ჯი"

405066244

25704

26536

07.09.2016 

31.07.2019

3 წელი

www.kasa.ge 032 242 45 45

8

datecs dp-150

16.56

შპს "კასა ჯი"

405066244

25705

26535

07.09.2016 

31.07.2019

3 წელი

www.kasa.ge 032 242 45 45

9

datecs fp-700

2.94

შპს "კასა ჯი"

405066244

10774

12219

24.04.2017

04.05.2020

3 წელი

www.kasa.ge 032 242 45 45

10

tremol s

2.00tsa kl

შპს "ინტერმოდული"

405118858

16213

14865

15.06.2017

08.06.2020

3 წელი

www.intermodule.ge 032 231 26 00

11

expert sx

9.21 ge

შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი

406049823

4537

01.03.2018

3 წელი

www.gsn.ge 032 2 500 111

12

сompact s

11.00 ge

შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი

406049823

4537

01.03.2018

3 წელი

www.gsn.ge 032 2 500 111

13

zit b20

11.00 ge

შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი

406049823

12351

23.05.2018

3 წელი

www.gsn.ge 032 2 500 111

14

Daisy FX1300

11.00 ge

შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი

406049823

31613

30.10.2018

3 წელი

www.gsn.ge 032 2 500 111

15

Daisy Compact-M

11.00 ge

შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი

406049823

31613

30.10.2018

3 წელი

www.gsn.ge 032 2 500 111

16

Daisy PERFECT M

11.00 ge

შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი

406049823

1313

25.01.2019

3 წელი

www.gsn.ge 032 2 500 111

17

VERIFONE VX 680

2.0.11.014

შპს INPAS International South

404936343

1169

23.01.2019

3 წელი

www.inpas.ge 032 2 143 759

18

DATECS WP-50

16.66

შპს "კასა ჯი"

405066244

26537

31.07.2019

3 წელი

www.kasa.ge 032 242 45 45

19

Ingenico iWL250

1.1

შპს "აზრი"

204452662

26534

31.07.2019

3 წელი

-

20

TREMOL FP21

1.00TREFP21

შპს "ინტერმოდული"

405118858

26812

02.08.2019

3 წელი

www.intermodule.ge 032 231 26 00

21

Bluebird CT280

V2.98

შპს მეტრომანი

401962337

35050

10.10.2019

3 წელი

-

text