ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნაზარდი ჯამი)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2016 წლის სრული ბუღალტრული ანგარიშგება 22.03.2017
2016 წლის 6 თვის ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 11.08.2016
2015 წლის სრული ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 13.04.2016
6 თვის ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 2015 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით 5.08.2015
2014 წლის სრული ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 13.03.2015
2014 წლის 9 თვის ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) ოქტომბრის მდგომარეობით 24.12.2014
2014 წლის 6 თვის ბუღალტრული ანგარიშგება (ბალანსი) 7.08.2014
ინფორმაცია არაფინანსური აქტივების ანალიზური აღრიცხვის მონაცემებზე 4.04.2014