ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 269 22.03.2017
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 269 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 10633 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N 13608 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური აქტივების ქალაქ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 3802 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 12803 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 8853 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 4610 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 11437 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 5582 11.08.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური აქტივების ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 47050 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N 46850 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 46431 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 36993 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N36856 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 35325 14.04.2016
„სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2015 წლის 14 აგვისტოს N30722 ბრძანებაში ტექნიკური შეცდომების გასწორების შესახებ ბრძანება N34199 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 28704 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისათვის გადაცემის შესახებ ბრძანება 24031 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 19783 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 17589 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 17065 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 16420 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების თვითმართველი თემის-თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 12299 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური აქტივების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 7489 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 2823 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე _ შემოსავლების სამსახურზე არაფინანსური (ძირითადი და გრძელვადიანი მცირეფასიანი ინვენტარი-ტექნიკა) აქტივების გადაცემის შესახებ ბრძანება 375 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე _ შემოსავლების სამსახურზე არაფინანსური აქტივის (ძირითადი აქტივი) გადაცემის შესახებ ბრძანება N 349 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირზე _ შემოსავლების სამსახურზე არაფინანსური აქტივების (არამატერიალური აქტივები) გადაცემის შესახებ ბრძანება N 214 14.04.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალების საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისათვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N24031 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N19783 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N17589 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N17065 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების ბაღდათის მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის და ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N16420 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების თვითმართველი თემის-თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N12299 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური აქტივების ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 7489 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N2823 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N2815 5.08.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მცირე ფასიანი მატერიალური საშუალებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 18132 13.03.2015
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N7687 13.03.2015
ძირითადი საშუალებები 2014 წელი (დანართი 1) 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N7269 13.03.2015
პროექტი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N47597 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალებების ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N40517 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული არაფინანსური აქტივების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N39480 13.03.2015
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N26530 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მცირე ფასიანი მატერიალური საშუალებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N18132 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს მთავრობის კანცელარიისთვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N8984 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს მთავრობის კანცელარიისთვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N7271 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებლურ ეკლესია“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N2823 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“-ზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N2815 13.03.2015
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 1573 13.03.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული არაფინანსური აქტივების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N39480 24.12.2014
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალების ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N40517 24.12.2014
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მატერიალური საშუალების ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე დროებით სარგებლობაში თხოვების ფორმით გადაცემის შესახებ ბრძანება N 45575 24.12.2014
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N47597 24.12.2014
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე არსებული მცირეფასიანი საშუალებები საქართველო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ხულოს რესურსცენტრზე გადაცემის შესახებ ბრძანება N 26532 7.08.2014
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 1573 7.08.2014
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 26530 7.08.2014
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 64641 1.05.2014
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება 1.05.2014
გადაცემა მომსახურების სააგენტოზე მცირეფასიანი მატერიალური ფასეულობების ბრძანება N 7687 30.04.2014
გადაცემა - ძირითადი საშუალებები ბრძანება N 7687 30.04.2014
სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს მთავრობის კანცელარიისათვის გადაცემის შესახებ ბრძანება N 8984 30.04.2014
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 7687 30.04.2014
სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების მთავრობის კანცელარიისათვის გადაცემის შესახებ 30.04.2014
სსიპ შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული ქონების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის გადაცემის შესახებ 30.04.2014
საქ. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 4576 30.04.2014
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ ბრძანება N 1573 30.04.2014
სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ 4.04.2014
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების შესახებ 4.04.2014
შემოსავლების სამსახურის ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების განკარგვის შესახებ 4.04.2014