ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარიცხული თანხების მითითებით.

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ხელშეკრულებების რეესტრი 2016 წლის სრული მონაცემები 22.03.2017
ხელშეკრულებების რეესტრი 2016 წლის 6 თვის მონაცემები 11.08.2016
ხელშეკრულებების რეესტრი 2015 წლის სრული მონაცემები 13.04.2016
ხელშეკრულებების რეესტრი 2015 წლის მეორე კვარტლის მდგომარეობით 5.08.2015
ხელშეკრულებების რეესტრი 2014 წლის სრული მონაცემები 13.03.2015
ხელშეკრულებების რეესტრი 2014 წლის მესამე კვარტალი 24.12.2014
ელექტრონული ტენდერების რეესტრი 2014 წლის მეორე კვარტალი 7.08.2014
ხელშეკრულებების რეესტრი 2014 წლის მეორე კვარტალი 7.08.2014
ხელშეკრულებების რეესტრი- დაფინანსების წყარო საკუთარი სახსრები 30.04.2014
შესყიდვების ბიუჯეტი 2013 4.04.2014
შემოსავლების სამსახურის შესყიდვები 2013 4.04.2014