სხვა ნორმატიული აქტების სანახავად იხილეთ ბმული "კანონმდებლობა"

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებივი აქტები:

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
"საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს N219 დადგენილება 30.12.2013
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი 30.12.2013