საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება N 2742-სსიპ შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე 1.05.2014