ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

 

საბაჟო მომსახურებები ავტორიზებულ გვერდზე 

 

საქონლის გაფორმება - გაფორმების ეკონომიკური ზონა

 

აღრიცხვის მოწმობა
  

 1. წინასწარი დეკლარირება -იმპორტი  -
 2. დეკლარირება ექსპორტი  -
 3. დეკლარირება - გადამუშავებიდან ექსპორტი  
 4. დეკლარირება - გარე გადამუშავება
 5. დეკლარირება - დროებითი შემოტანა
 6. დეკლარირება - დროებითი შენახვა (გან)
 7. დეკლარირება - მიზნობრივი იმპორტი
 8. დეკლარირება - რეექსპორტი
 9. დეკლარირება - ტრანზიტი
 10. დეკლარირება - შიდა გადამუშავება
 11. არაწინასწარი ელექტრონული დეკლარირება -
 12. რეგისტრირებული დეკლარაციის შეფასება
 13. საქონლის გასხვისება

საქონლის გაფორმება - თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა

დეკლარირება - ექსპორტი (თიზ-ის საქონლის უცხო ქვეყანაში გატანა)

დეკლარირება - ექსპორტი (საქართველოს საქონლის თიზ-ში შეტანა)

დეკლარირება - თავისუფალი ზონის პროცედურა (უცხოური საქონლის თიზ-ში შეტანა)

დეკლარირება - იმპორტი (თიზ-იდან საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის გატანა)

დეკლარირება - რეექსპორტი შეტყობინება (თიზ)

 

ცვლილების განხორციელება :

 1. დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელება    
 2. აღრიცხვის მოწმობაში ცვლილების განხორციელება
 3. დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე (თიზ)
 4. რეექსპორტის შეტყობინებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე (თიზ)

 

დაშვება “eCustoms”
 

 1. "eCustoms"-ში დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის დამატება
 2. დროებითი შენახვის განაცხადის ელექტრონული დეკლარირებისათვის "eCustoms"-ში დაშვება
 3. მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა "eCustoms"-ში თავდაპირველად დაშვება
 4. მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა "eCustoms"-ში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის სხვა საგადასახადო ორგანოს კოდზე დაშვება

სერტიფიკატები და ნებართვები 

 1. ნებართვა/სერტიფიკატის საჭიროების დადგენა
 2. საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატის გაცემა

ორიგინალი სერტიფიკატის ასაღებად, გთხოვთ, მიბრძანდეთ შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში

 1. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა
 2. ფიტოსანიტარული კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა
 3. არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვის მოთხოვნა
 4. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის და ტრანზიტის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განაცხადის ფორმა
 5. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განაცხადის ფორმა
 6. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე ტექნიკური დახმარების ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განცხადება

 

სხვა სერვისები

 1. გამარტივებული დეკლარაცია ფორმა #4
 2. საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემა
 3. სასაქონლო კოდის შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად
 4. ელექტრონული ფორმით საფოსტო გზავნილების რეგისტრაციისათვის საფოსტო გადამზიდავთა დაშვება ინტერნეტ პორტალზე
 5. სასაქონლო დეკლარაციის ასლის გაცემის შესახებ
 6. გემის სანიტარული კონტროლისაგან გათავისუფლების/გემის სანიტარული კონტროლის ჩატარების მოწმობის გაცემის შესახებ

ორიგინალი სერტიფიკატის ასაღებად, გთხოვთ, მიბრძანდეთ შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში

 

სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ავტორიზაციის გარეშე


ელექტრონული სერვისები ავტორიზაციის გარეშე

 • ისარგებლოთ ელექტრონული გადახდის მომსახურებით სახაზინო კოდებსა და საფოსტო გზავნილების განბაჟების გადასახადზე     
 • მიიღოთ ინფორმაცია  საბაჟო გამშვებ პუნქტებთან მდებარე ავტოსადგომებზე რიგების მდგომარეობის შესახებ           
 • ისარგებლოთ ავტო/მოტო განბაჟების დროს წარმოშობილი გადასახდელების  გამომთვლელით

ელექტრონული საძიებოები:

ელექტრონული რეესტრები: