ინფორმაცია დაკავშირებულია ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციასთან !
 

 

საბაჟო მომსახურებები ავტორიზებულ გვერდზე 

 

საქონლის გაფორმება - გაფორმების ეკონომიკური ზონა

 

აღრიცხვის მოწმობა
  

 1. წინასწარი დეკლარირება -იმპორტი  -
 2. დეკლარირება ექსპორტი  -
 3. დეკლარირება - გადამუშავებიდან ექსპორტი  
 4. დეკლარირება - გარე გადამუშავება
 5. დეკლარირება - დროებითი შემოტანა
 6. დეკლარირება - დროებითი შენახვა (გან)
 7. დეკლარირება - მიზნობრივი იმპორტი
 8. დეკლარირება - რეექსპორტი
 9. დეკლარირება - ტრანზიტი
 10. დეკლარირება - შიდა გადამუშავება
 11. დეკლარირება - საწყობი 
 12. არაწინასწარი ელექტრონული დეკლარირება -
 13. რეგისტრირებული დეკლარაციის შეფასება
 14. საქონლის გასხვისება

საქონლის გაფორმება - თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა

დეკლარირება - ექსპორტი (თიზ-ის საქონლის უცხო ქვეყანაში გატანა)

დეკლარირება - ექსპორტი (საქართველოს საქონლის თიზ-ში შეტანა)

დეკლარირება - თავისუფალი ზონის პროცედურა (უცხოური საქონლის თიზ-ში შეტანა)

დეკლარირება - იმპორტი (თიზ-იდან საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის გატანა)

დეკლარირება - რეექსპორტი შეტყობინება (თიზ)

 

ცვლილების განხორციელება :

 1. დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელება    
 2. აღრიცხვის მოწმობაში ცვლილების განხორციელება
 3. დეკლარაციაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე (თიზ)
 4. რეექსპორტის შეტყობინებაში ცვლილების განხორციელების თაობაზე (თიზ)

 

დაშვება “eCustoms”
 

 1. "eCustoms"-ში დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის დამატება
 2. დროებითი შენახვის განაცხადის ელექტრონული დეკლარირებისათვის "eCustoms"-ში დაშვება
 3. მონაცემთა ავტომატიზებულ სისტემა "eCustoms"-ში თავდაპირველად დაშვება
 4. მონაცემთა ავტომატიზირებულ სისტემა "eCustoms"-ში დაშვებული საწარმოს ან ფიზიკური პირის სხვა საგადასახადო ორგანოს კოდზე დაშვება
 5. "ოქროს სიის" მონაწილის საწყობისთვის კოდის მინიჭება და "eCustoms"-ში დაშვება 
 6. საქონლის საწყობში, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში ან სხვა ადგილზე გამოცხადების დადასტურების მიზნით "eCustoms"-ში დაშვება 
 7. "eCustoms"-ში დაშვებული დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის დასაქმების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა
 8. "eCustoms"-ში დაშვებული დეკლარაციის უშუალოდ შემვსები ფიზიკური პირის დაშვების გაუქმება  

სერტიფიკატები და ნებართვები 

 1. ნებართვა/სერტიფიკატის საჭიროების დადგენა
 2. საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატის გაცემა

ორიგინალი სერტიფიკატის ასაღებად, გთხოვთ, მიბრძანდეთ შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში

 1. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა
 2. ფიტოსანიტარული კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის გაცემა
 3. არაიოდიზებული მარილის იმპორტის ნებართვის მოთხოვნა
 4. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის, იმპორტის და ტრანზიტის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განაცხადის ფორმა
 5. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განაცხადის ფორმა
 6. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე ტექნიკური დახმარების ნებართვის მისაღებად წარსადგენი განცხადება
 7. სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ სამკურნალო საშუალებათა იმპორტის ან/და ექსპორტის ნებართვა

 

სხვა სერვისები

V. განცხადება გეზში რიგის დაკავების შესახებ 

V. გზათსარგებლობის ბარათები 

V. ფიტო-ვეტის წინასწარი შეტყობინებები 

V. საკონტეინერო ხაზების კონტეინერები 

V. ფორმა 111  

V. ფორმა 222 

V. რკინიგზის აღრიცხვის მოწმობა 

V. ტერმინალი ლუქი 

V. მედიკამენტები 

V. ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის რეგისტრაციის შესახებ 

V. "ოქროს სიის" მონაწილის სტატუსის მინიჭების შესახებ 

 1. გამარტივებული დეკლარაცია ფორმა #4
 2. საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემა
 3. სასაქონლო კოდის შესახებ წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად
 4. ელექტრონული ფორმით საფოსტო გზავნილების რეგისტრაციისათვის საფოსტო გადამზიდავთა დაშვება ინტერნეტ პორტალზე
 5. სასაქონლო დეკლარაციის ასლის გაცემის შესახებ
 6. გემის სანიტარული კონტროლისაგან გათავისუფლების/გემის სანიტარული კონტროლის ჩატარების მოწმობის გაცემის შესახებ

ორიგინალი სერტიფიკატის ასაღებად, გთხოვთ, მიბრძანდეთ შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულში

 

საბაჟო გაფორმების ორგანოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის ზედმეტად/შეცდომით გადახდილი თანხის დაბრუნების შესახებ  

უფლებამოსილი ექსპორტიორის სტატუსის მისაღებად წარსადგენი განაცხადი 

 

ვიდეო ჩანაწერის განუხორციელებლობის თაობაზე   

 

გეზი დეპოზიტი

ბუნკირების განზრახვის განაცხადი 

ბუნკირება 

ფოთის და ბათუმის გეზ“-ში ავტომობილის მფლობელის კორექტირების/ავტომობილის ან კონტეინერის შეზღუდვის/შეზღუდვის გაუქმების (დარელიზების) უფლების მინიჭება 

მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე სახელმწიფო (საბაჟო) კონტროლის ფაქტის არსებობა/არარსებობის ცნობის გაცემა 

კონტრაფაქციული საქონლის შესახებ 

საკონტეინერი ხაზების მფლობელობაში მყოფი კონტეინერების დათვალიერების უფლების მინიჭება 

ფ/პ საბაჟო დეკლარაციის გამოცხადების შესახებ 

ნებართვების რეესტრი 

ჰუმანიტარული ტვირთი 

"საერთაშორისო ტრანსპორტის შესახებ ევროპა-კავკასია-აზია დერეფნის განვითარებისათვის"ძირითადი მრავალმხრივი შეთანხმების განხორციელებასთან დაკავშირებული - ტვირთის არ გატანის შესახებ საჭირო საგარანტიო წერილების შედგენა-გაგზავნა 

კონტეინერების სარკინიგზო გზით გადაზიდვა ოფისიდან გაუსვლელად 

განმარტებითი ინფორმაცია განხორციელებულ ოპერაციებთან დაკავშირებით 

განაცხადი მომსახურებაზე შპს "ჯორჯიან რეილვეი ტრანსკონტეინერი"

სპეც ანგარიშფაქტურა 

ნდობით აღჭურვილი პირი 

შეტყობინებების გამოწერა 

ავტომატური გადახდის სისტემა 

საჩივრები 

 

 

 საბაჟო საწყობები და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტები

საბაჟო საწყობიდან გასვლა 

თიზის საწყობი 

საბაჟო საწყობში კონტეინერის გამოცხადების დადასტურების უფლების მინიჭება (ფორმა222)  

საბაჟო საწყობში კონტეინერის გამოცხადების დადასტურების უფლების მინიჭება (ბათუმი

სატრანსპორტო საშუალების გადამზიდველის საწყობისთვის დანიშნულების ადგილის და შენახვის სხვა ადგილის კოდის მინიჭება 

საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაუქმების შესახებ 

საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვის გაუქმების შესახებ  

საბაჟო საწყობში კონტეინერის/ვაგონის გამოცხადების დადასტურების თაობაზე უფლების მინიჭება 

 

სხვა უწყების სერვისები  (სისტემაში ავტორიზებული პირისთვის)

სურსათის ეროვნული სააგენტო 

 1. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვის მოთხოვნის ფორმა,
 2. ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის იმპორტის ნებართვის მოთხოვნის ფორმა
 3. ფიტოსანიტარული კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვის მოთხოვნის ფორმა 

ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

 1. სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარი შეტყობინება

 

სერვისები, რომლებიც ხელმისაწვდომია ავტორიზაციის გარეშე


ელექტრონული სერვისები ავტორიზაციის გარეშე

 • ისარგებლოთ ელექტრონული გადახდის მომსახურებით სახაზინო კოდებსა და საფოსტო გზავნილების განბაჟების გადასახადზე     
 • მიიღოთ ინფორმაცია  საბაჟო გამშვებ პუნქტებთან მდებარე ავტოსადგომებზე რიგების მდგომარეობის შესახებ           
 • ისარგებლოთ ავტო/მოტო განბაჟების დროს წარმოშობილი გადასახდელების  გამომთვლელით

გადასახდელების კალკულატორი  

Tax free  

საბაჟო დეკლარირება 

საბაჟო გამშვები პუნქტები (LIVE) 

უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო დაზღვევა. 

ბროშურები 

ელ.სერვისების სასწავლო გარემო  

ვიდეოინსტრუქციები

ელექტრონული საძიებოები:

ელექტრონული რეესტრები: