დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობები

 

სფერო

დადგენილი ნორმა

 

1

მეტალურგია

 

 

 

მანგანუმშემცველი მადნიდან მანგანუმის შენადნობის დამზადებისას არსებული მანგანუმის საწარმოო დანაკარგი

წარმოებაში ჩაშვებული მანგანუმის 20%

 

შავი ლითონის ჯართისგან ნამზადის დამზადებისას არსებული საწარმოო დანაკარგი

12.5%

 

ნამზადიდან არმატურის დამზადებისას არსებული საწარმოო დანაკარგი

1.5%

2

ქციზური მარკები

 

 

 

ალკოჰოლური სასმელის წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი

2%

 

სიგარა/სიგარეტის წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი

1%

 

სიგარილას წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი

2%

3

ბამბა

 

 

 

 ბამბის ნედლეულის პენტვისას საწარმოო დანაკარგი

წარმოებაში ჩაშვებული ნედლეულის 65%

4

თხილი

 

 

 

კალენდარული წლის განმავლობაში შეძენილი/მოყვანილი თხილის შრობის საწამოო დანაკარგის წლიური საშუალო ოდენობა

22%

5

მინის წარმოება

 

 

 

მინის წარმოებაში საწარმოო დანაკარგი (ხურებითი დანაკარგი)

წარმოებაში ჩაშვებული კაზმის 17%

 

მინის წარმოებაში გამოყენებული კვარც-მინდვრიშპატური ქვიშის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)

7%

 

მინის წარმოებაში გამოყენებული დოლომიტის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)

3%

 

მინის წარმოებაში გამოყენებული კირქვის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)

1%

6

ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების რაოდენობის გაზომვის მეთოდების დასაშვები ცდომილების ნორმები

 

7

ქრის წარმოება

 

 

 

მყარ მდგომარეობაში მყოფი შაქრის ნედლეულის დახურულ საწყობში შენახვისას საწარმოო დანაკარგი თვეში

0,031%

 

შაქრის ნედლეულის ვაგონებიდან გადმოტვირთვისა და ტარის გარეშე შიდა საქარხნო ტრანსპორტირების დროს საწარმოო დანაკარგი

0,139%

 

შაქრის ნედლეულის გადამუშავებისას საწარმოო ტექნოლოგიური დანაკარგი

1.581%

8

მარცვლეული

 

 

 

მარცვლეულის გადამუშავებისას საწარმოო დანაკარგი

0,7%

 

მარცვლეულის რეცხვისას საწარმოო დანაკარგი

0,1%

9

კვერცხის წარმოება  

 

 

 

კვერცხის წარმოებაში კვერცხის მტვრევის საწარმოო დანაკარგი

3%

10

თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას თაბაშირის ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავებ

 

 

 

თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას, თაბაშირის ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავების საწარმოო დანაკარგი (დეჰიდრატაცია)

11%

11

ნატურალური წვენის წარმოება

 

 

 

ხილის კონცენტრატებიდან ნატურალური წვენის წარმოებისას (“Tetrapak“ და “Elopak“ დანადგარების/ჩამოსხმის ხაზების გამოყენებით) საწარმოო დანაკარგი

ერთ ჩამოსხმაზე 300 ლიტრი

12

ჩაუმქრალი კირის წარმოება

 

 

 

ჩაუმქრალი კირის წარმოებისას საწარმოო დანაკარგი

28%

13

ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი დანაკარგის ნორმები

 

 

 

ოპერაციების დასახელება

დანაკარგი წონიდან %-ში

 

 

ბენზინზე

 

 

 

საზღვაო გადაზიდვები

0.35

 

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.24

 

საავტომობილო გადაზიდვები

0.12

 

რეზერვუარში შენახვა (მიწისზედა რეზერვუარში 1 თვეზე მეტი ვადით შენახვის გარდა)

0.25

 

მიწისზედა რეზერვუარში შენახვა 1 თვეზე მეტი ვადით

0.35

 

დიზელზე

 

 

საზღვაო გადაზიდვები

0.35

 

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.1

 

საავტომობილო გადაზიდვები

0.05

 

რეზერვუარში შენახვა

0.07

 

ნავთზე

 

 

საზღვაო გადაზიდვები

0.35

 

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.11

 

საავტომობილო გადაზიდვები

0.06

 

რეზერვუარში შენახვა

0.1