საქმიანობები რომლებიც არ იზღუდება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში

ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა

იხილეთ აქ

 

ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი, რომლებსაც არ ეზღუდებათ ფუნქციონირება

დანართი №1

 

ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი, რომლებსაც შესაბამისი პირობებით, არ ეზღუდებათ ფუნქციონირება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში

დანართი №2

 

ეკონომიკური საქმიანობები და ეკონომიკური საქმიანობების განმახორციელებელი ობიექტები/მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც არ იზღუდება საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში და რომლებიც არ არის ჩამოთვლილი ამ დადგენილებით დამტკიცებულ №1 და №2 დანართებში

დანართი №3

 

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში საგანგებო მდგომარეობის ვადით ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვა

დანართი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებული მეწარმე სუბიექტების ჩამონათვალი

დანართი