ინფორმაციის განახლების თარიღი: 05 იანვარი 2015

წინასწარი გადაწყვეტილება

რა არის წინასწარი გადაწყვეტილება?

თქვენ უფლებამოსილი ხართ, როგორც წარსულში განხორციელებულ აგრეთვე მომავალში განსახორციელებელ ოპერაციასთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის მიზნით, წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნით მიმართოთ შემოსავლების სამსახურს. წინასწარი გადაწყვეტილება არის სავალდებულო იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი. თუ თქვენ იმოქმედებთ წინასწარი გადაწყვეტილების შესაბამისად, დაუშვებელია მაკონტროლებელი/სამართალდამცავი ორგანოს მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღება და გადასახადის ან/და სანქციის დარიცხვა.

რამდენია წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემისთვის დადგენილი საფასური?
 •  წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემისთვის დადგენილია მომსახურების საფასურის შემდეგი ოდენობა:

 წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემა 90 სამუშაო დღეში:

     პირებისათვის (მათ შორის არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულებისათვის), რომელთა ერთობლივი შემოსავალი 10 000 000 ლარზე მეტია, აგრეთვე არარეზიდენტი პირებისათვის - 10 000 ლარი;

     პირებისათვის  (მათ შორის არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულებისათვის), რომელთა ერთობლივი შემოსავალი 10 000 000 ლარზე ნაკლებია – 5 000 ლარი.

     შენიშვნა: საფასურის ოდენობის მიზნებისათვის ერთობლივი შემოსავალი განისაზღვრება პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი ბოლო საშემოსავლო/მოგების გადასახადის წლიური დეკლარაციის მიხედვით. თუ პირს აღნიშნული წლიური საგადასახადო დეკლარაცია არ აქვს წარდგენილი საგადასახადო ორგანოში, საფასურის ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს.

 •  საფასურის გადახდა ხორციელდება შემდეგ ანგარიშზე:

 სსიპ "შემოსავლების სამსახური"-ს მიმღები ბანკი-სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი TRESGE22, სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“ ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707017021,   პირადად ან მესამე პირის მეშვეობით.

როგორ უნდა მოვიქცე წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად?
 •  წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის მოთხოვნით შემოსავლების სამსახურს უნდა მიმართოთ შემდეგი განცხადებით:
 •  განცხადებას უნდა დაურთოთ მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
 •  საჭიროების შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურმა შესაძლებელია, მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია. თქვენს მიერ აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენამდე ჩერდება წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება შესაბამისი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის მეორე სამუშაო დღიდან.
 •  ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განგისაზღვრავთ გონივრულ ვადას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს. ამ შემთხვევაში, ჩერდება წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება თქვენს მიერ ხარვეზის აღმოფხვრის მომდევნო სამუშაო დღიდან.
რა არის წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემაზე უარის თქმის საფუძვლები?
 •  წინასაწარი გადაწყვეტილების გამოცემაზე უარის თქმის საფუძვლებია:

► წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნა იმ საკითხზე ან/და იმ პერიოდზე, რომლის შემოწმების მიზნითაც უკვე ჩაგბარდათ საგადასახადო შემოწმების ჩატარების შესახებ სასამართლოს ან საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი გადაწყვეტილება/შეტყობინება ან რომელზედაც შედგენილია საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი;

► წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნა იმ საკითხზე ან/და იმ პერიოდზე, რომელიც უკვე შემოწმებულია საგადასახადო ორგანოს მიერ;

► საგადასახადო სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გამო თქვენს წინააღმდეგ დაწყებულია სისხლისსამართლებრივი დევნა ან/და წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნით გათვალისწინებულ საკითხთან დაკავშირებით თქვენს მიმართ მიმდინარეობს საგადასახადო სამართალდარღვევის ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება;

► მოთხოვნაში არსებული ხარვეზის დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობა;

► წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნა იმ საკითხზე, რომელიც არ არის გათვალისწინებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 47-ე მუხლით.

წინასწარი გადაწყვეტილების სამართლებრივი შედეგები
 •  წინასწარი გადაწყვეტილება ვრცელდება მხოლოდ იმ პირზე, რომლის მიმართაც ის იქნა გამოცემული.
 •  თუ თქვენ მოქმედებთ წინასწარი გადაწყვეტილების შესაბამისად, დაუშვებელია მაკონტროლებელი/სამართალდამცავი ორგანოს მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღება და გადასახადის ან/და სანქციის დარიცხვა.
 •  წინასწარი გადაწყვეტილება არ გამოიყენება, თუ:

► წინასწარ გადაწყვეტილებაში აღნიშნული ფაქტები და გარემოებები, რომლებიც გავლენას მოახდენდა წინასწარ გადაწყვეტილებაზე, არ შეესაბამება რეალურად არსებულს;

► გაუქმდა ან შეიცვალა საქართველოს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის საფუძველზედაც იქნა მიღებული წინასწარი გადაწყვეტილება;

► საქართველოს კანონმდებლობის ნორმამ, რომელიც ამძიმებს გადასახადის გადამხდელის მდგომარეობას და რომელსაც მიეცა უკუქცევითი ძალა, არ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ნორმის ამოქმედებამდე გამოცემული წინასწარი გადაწყვეტილების შესაბამისად განხორციელებულ ოპერაციებზე.

წინასწარი გადაწყვეტილების კოდიფიკაცია
 •  თქვენ უფლებამოსილი ხართ, მოითხოვოთ წინასწარი გადაწყვეტილების შესაბამისობაში მოყვანა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებულ ცვლილებებთან, რის შემდგომაც შემოსავლების სამსახური ვალდებულია განახორციელოს წინასწარი გადაწყვეტილების კოდიფიკაცაცია.
 •  წინასწარი გადაწყვეტილების შესაბამისობაში მოყვანა საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებულ ცვლილებებთან ხორციელდება საფასურის გადახდის გარეშე. წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემისას გადახდილი საფასური მოიცავს წინასწარი გადაწყვეტილების კოდიფიკაციის მომსახურებასაც.