ინფორმაციის განახლების თარიღი: 29 მაისი 2012

საერთაშორისო ფინანსური კომპანია

როგორ ხდება საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის სტატუსის მინიჭება და რა შეღავათებით სარგებლობს იგი?

საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის სტატუსის მისანიჭებლად აუცილებელია, პირი წარმოადგენდეს ფინანსურ ინსტიტუტს (კომერციული ბანკი, სადაზღვევო ორგანიზაცია, გადამზღვეველი კომპანია, საინვესტიციო ბანკი, საფონდო ბირჟა, ცენტრალური დეპოზიტარი, საბროკერო კომპანია, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, საკრედიტო კავშირი, საინვესტიციო ფონდი ან/და ფინანსური მომსახურების განმახორციელებელი სხვა ორგანიზაცია), რომელიც საქმიანობს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის გარეთ. საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის სტატუსის მინიჭებას და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემას ახორციელებს შემოსავლების სამსახური.
საერთაშორისო ფინანსური კომპანია სარგებლობს დაბეგვრის შეღავათიანი პირობებით. მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულია მის მიერ ფინანსური ოპერაციებიდან ან/და ფინანსური მომსახურებიდან მიღებული მოგება, ასევე, საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციით მიღებული მოგება.

კანონმდებლობა:
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 23
საწარმოსათვის/ფინანსური ინსტიტუტისათვის საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის, სპეციალური სავაჭრო კომპანიის და საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის მინიჭების/გაუქმების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 30 დეკემბრის N641 ბრძანება.