საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დადგენილების სრული ვერსია - №473

 

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებული ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სასაზღვრო კონტროლის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დადგენილების სრული ვერსია - №740

 

საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №351

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

 

გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №213

 

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

 

დადგენილების სრული ვერსია - №295

 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №415

 

საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №279

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

 

დადგენილების სრული ვერსია - №96

 

 

შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე

 

დადგენილების სრული ვერსია - №41

 

 

 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ

 

თავისუფალი ზონის შექმნისათვის წარსადგენი გარანტიის ოდენობის, თავისუფალი ზონის შექმნის პირობებისა და საქონლის შენახვის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №11

 

 

ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

 

დადგენილების სრული ვერსია - №49

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის N426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №426

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №429

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №427

"საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ"

დადგენილების სრული ვერსია - №428

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქცების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერთიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №430

 

 

იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია

 

 

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე , რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №101

 

 

ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქცების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერთიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №430

 

 

საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №275

 

 

საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 8401-9033 კოდებში მითითებული საქონლის ნუსხის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №431

 

 

სასოფლო-სამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და სარგავი მასალების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №173

 

 

სპეციალური სავაჭრო ზონის ფუნქციონირების წესის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №493

 

 

საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №471

 

 

შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნების ჩამონათვალის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №615

 

 

ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ - ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №290

 

 

ქრონომეტრაჟით გამოვლენილ უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვასა და გადასახადის გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ ქრონომეტრაჟის დაწყების დღის წინა უწყვეტი 7 კალენდარული დღის ჯამურ ბრუნვას შორის სხვაობის ზღვრული ოდენობის დადგენის შესახებ

 

მომსახურებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომელთა შეძენა საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირისაგან (გარდა თიზ-ის საწარმოსა) არ ეკრძალება თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს

 

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს მიერ დაქირავებულისათვის გადახდილი ხელფასის დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №291