ინფორმაციის განახლების თარიღი: 22 მაისი 2015

საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დავის განმხილველი ორგანოების რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დადგენილების სრული ვერსია - №473

 

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებული ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სასაზღვრო კონტროლის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება

დადგენილების სრული ვერსია - №740

 

საქართველოს ინტეგრირებული ტარიფის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №351

 

გზათსარგებლობის საფასურის ოდენობისა და მის გადახდასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №213

 

იმ პირთა განსაზღვრის თაობაზე, რომელთაც შესაძლებელია გადაეცეთ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის შესახებ

 

დადგენილების სრული ვერსია - №295

 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №415

 

საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №279

 

საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის მქონე საწარმოებისათვის მისაწოდებელი საქონლის/მომსახურების სახეობათა დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №416

 

საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილების, საქმიანობის ძირითადი პრინციპებისა და ფორმების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №92

 

საგადასახადო შეთანხმების გაფორმების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №278

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №96

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს შექმნის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №402

 

შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის ექსპორტის მომსახურების ტარიფის ოდენობისა და გადახდის წესის განსაზღვრის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №41

 

საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №9

 

საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №411

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №426

 

თავისუფალი ზონის შექმნისათვის წარსადგენი გარანტიის ოდენობის, თავისუფალი ზონის შექმნის პირობებისა და საქონლის შენახვის წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №11

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილი ვადაგადაცილებული საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის მიზანშეწონილობის საკითხის შემსწავლელი კომისიის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №236

 

ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მინიჭების წესისა და პირობების და ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის მიმნიჭებელი პირის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №49

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-შემოსავლების სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ ნებართვების გაცემის წესის, პირობებისა და სანებართვო მოწმობების ფორმების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის N426 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

დადგენილების სრული ვერსია - №426

„ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

დადგენილების სრული ვერსია - №429

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 427 დადგენილება- "ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატისა და რეექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის ფორმებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"

დადგენილების სრული ვერსია - №427

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 428 დადგენილება- "საქართველოს სასაზღვრო ზოლსა და საბაჟო კონტროლის ზონებში სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ"

დადგენილების სრული ვერსია - №428

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის N 430 დადგენილება- "ცხოველთა მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების ექსპორტის დროს გამოსაყენებელი ვეტერინარული სერთიფიკატების ფორმებისა და მათი გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ"

დადგენილების სრული ვერსია - №430