ინფორმაციის განახლების თარიღი: 07 მარტი 2014

შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებები

მეთოდური მითითებები

 

„საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელების შესახებ’’ მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №1724

 

„გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ“ მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №13446

 

„საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციების შეფასების შესახებ“ მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანების სრული ვერსია - №15609