ინფორმაციის განახლების თარიღი: 17 ივნისი 2015

საკანონმდებლო აქტები

საქართველოს კანონი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №946

 

საქართველოს კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №2159-IIს

 

საქართველოს კანონი ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №1180-Iს

 

საქართველოს კანონი საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №3323-IIს

 

საქართველოს კანონი საინფორმაციო ტექნოლოგიური ზონების შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №4064–რს

 

საქართველოს კანონი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №4250–რს

 

საქართველოს კანონი შემოსავლების სამსახურის შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №2666–Iს

 

საქართველოს კანონი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №5175–რს

 

საქართველოს კანონი თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების ხელშეწყობის შესახებ

კანონის სრული ვერსია - №3754– IIს

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი