ინფორმაციის განახლების თარიღი: 04 დეკემბერი 2015

ინდივიდუალური აქტები

 

"სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არაალკოჰოლური სასმელების ნუსხის და თითოეული სასმელის სახეობაზე სავალდებულო მარკირების დაწყების თარიღის განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება N256

 

„ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების დამატებითი პროცედურების და "გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე" დასართავი საბუთების ნუსხის განსაზღვრის თობაზე

 

„2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე პერიოდისთვის ფილტრიან და უფილტრო სიგარეტებზე აქციზის თანხის გამოანგარიშების მიზნისათვის საცალო სარეალიზაციო ფასის დადგენის თაობაზე"

 

„საქონლის საბაჟო ღირებულების სარეზერვო მეთოდით განსაზღვრის სისწორის კონტროლისას გამოსაყენებელი ფასების მონაცემთა სისტემის“ დამტკიცების თაობაზე