საიდ.კოდი
გადამხდელის დასახელება
სტატუსის მინიჭების შესახებ მთავრობის განკარგულების N
სტატუსის მინიჭების თარიღი
#(პერიოდი)#
-#(დან)#
-#(ჩათვლით)#
#(განახლება)#
#(გასუფთავება)#
#(წინა)#
#(შემდეგი)#