იხილეთ ფინანსთა მინისტრის ბრძანების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი მოდელის (ესტონური მოდელი) შესაბამისად წარსადგენი ყოველთვიური დეკლარაციის ფორმასა და მისი შევსების წესს.

 

დეკლარაციის
შევსების წესი

პროექტი
დეკლარაციის
ფორმა

პროექტი
განმარტებითი
ბროშურა
შემოსავლების
სამსახურის

ფორუმი

 

 

 

 

 

სადემონსტრაციო დეკლარაციის ფორმის შევსება შესაძლებელია სასწავლო გარემოში - demo-eservices.rs.ge

 

კითხვები, შენიშვნები და წინადადებები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ შემდეგ ელ.მისამართზე - cit@rs.ge