ინფორმაციის განახლების თარიღი: 15 ივნისი 2016

სალარო აპარატი

გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საქონლის/მომსახურების მიწოდების დროს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას შესაბამისი მონაცემები აღრიცხოს საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენებით (გარდა კანონმდებლობით გათვალიწინებული საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულებისაგან გათავისუფლებისა); საქართველოში ნებადართულია შემდეგი ტიპის საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენება:
ა) GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატი;
ბ) საკონტროლო-სალარო აპარატი, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია;
გ) აგს-ში, აირგასამართ და აირსავსებ საკომპრესორო სადგურებში არსებული საწვავის რეალიზაციის      ავტომატური აღრიცხვის სისტემა, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია.


შემოსავლების სამსახური ვალდებულია აწარმოოს ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები საკონტროლო-სალარო აპარატების მოდელების სახელმწიფო რეესტრი.

www.gsn.com.ge/
032 2500 111
www.gsn.com.ge/
032 2500 111
www.kasa.ge/
032 242 45 45
www.kasa.ge/
032 242 45 45
www.intermodule.ge/
032 231 26 00
www.intermodule.ge/
032 231 26 00
032 234 33 33
www.kasa.ge/
032 242 45 45
www.kasa.ge/
032 242 45 45
www.kasa.ge/
032 242 45 45
www.intermodule.ge/
032 231 26 00