ინფორმაციის განახლების თარიღი: 15 ივნისი 2016

სალარო აპარატი

გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია საქონლის/მომსახურების მიწოდების დროს მომხმარებლებთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას შესაბამისი მონაცემები აღრიცხოს საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენებით (გარდა კანონმდებლობით გათვალიწინებული საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულებისაგან გათავისუფლებისა); საქართველოში ნებადართულია შემდეგი ტიპის საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენება:
ა) GPRS და crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო აპარატი;
ბ) საკონტროლო-სალარო აპარატი, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია;
გ) აგს-ში, აირგასამართ და აირსავსებ საკომპრესორო სადგურებში არსებული საწვავის რეალიზაციის      ავტომატური აღრიცხვის სისტემა, რომელშიც შესაძლებელია SAM მოდულის აქტივაცია.


შემოსავლების სამსახური ვალდებულია აწარმოოს ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისათვის დასაშვები საკონტროლო-სალარო აპარატების მოდელების სახელმწიფო რეესტრი.

# საკონტო სალარო აპარატის მოდელის დასახელება პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსია განმცხადებლის რეესტრში შეტანის/ვადის გაგრძელების თაობაზე შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სსა-ს რეესტრში ყოფნის ვადა შენიშვნა
დასახელება საიდენტიფიკაციო ნომერი ნომერი თარიღი
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 daisy expert 4.21 ge სსიპ "შემოსავლების სამსახურის"-ს ინიციატივით 5685
35767
11652
01.08.2011
01.08.2014
02.05.2017
3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
2 daisy perfect s 9.23 ge შპს "ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი" 406049823
2925411652
09.06.2014
02.05.2017
3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
3 datecs dp-25 16.36 შპს "კასა ჯი" 405066244 34112 10.09.2015 3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
4 datecs dp-05 16.16 შპს "კასა ჯი" 405066244 1789 28.01.2016 3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
5 minika 1105 f 744-00 შპს "ინტერმოდული" 405118858 3169 10.02.2016 3 წელი www.intermodule.ge 032 231 26 00
6 aclas crlx 1.006 შპს "ინტერმოდული" 405118858 6783 17.03.2016 3 წელი www.intermodule.ge 032 231 26 00
7 aclas crbx 1.001 შპს "ლ.ბ ინვესტ-ჯგუფი" 202192965 15328 31.05.2016 3 წელი 032 234 33 33
8 datecs dp-25 ვერსიის ცვლილება 16.36 შპს "კასა ჯი" 405066244 25704 07.09.2016 3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
9 datecs dp-150 16.56 შპს "კასა ჯი" 405066244 25705 07.09.2016 3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
10 datecs fp-700 2.94 შპს "კასა ჯი" 405066244 10774 24.04.2017 3 წელი www.kasa.ge 032 242 45 45
11 tremol s 2.00tsa kl შპს "ინტერმოდული" 405118858 16213 15.06.2017 3 წელი www.intermodule.ge 032 231 26 00
12 expert sx 9.21 ge შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი 406049823 4537 01.03.2018 3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
13 сompact s 11.00 ge შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი 406049823 4537 01.03.2018 3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111
14 zit b20 11.00 ge შპს ჯორჯიან სერვის ნეთვორკი 406049823 12351 23.05.2018 3 წელი www.gsn.ge 032 2 500 111