ინფორმაციის განახლების თარიღი: 06 თებერვალი 2014

სახაზინო კოდები


ამკრეფის კოდი განსაზღვრავს ბიუჯეტის შემოსულობის ამკრეფს

ამკრეფის კოდი
ამკრეფის დასახელება
1
საგადასახადო ინსპექცია
2
საბაჟო ორგანო
3
არასაგადასახადო შემოსულობები
4
მსხვილ გადამხდელთა ინსპექცია

 

 

დანართ №2-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულს, რეგიონალურ საბაჟო ორგანოს ან შესაბამისი დონის ბიუჯეტს


დანართ №3-ში აღნიშნული ციფრები განსაზღვრავენ ბიუჯეტის შემოსულობის სახეს.