News Title
23-მაისი-2016

მონიტორინგის ოფიცრებმა სამეწარმეო საქმიანობისთვის განკუთვნილი საქონლის კანონდარღვევით ტრანსპორტირების ფაქტი გამოავლინეს

18 მაისს, თბილისი-ლესელიძე-სენაკის ავტომაგისტრალზე, კასპის რაიონის სოფ. ზემო რენესთან, სამეწარმეო საქმიანობისთვის განკუთვნილი საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების ფაქტი გამოვლინდა.

News Title
23-მაისი-2016

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა გადასახადის გადამხდელი სამართალდამრღვევად ცნო

შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლები პერმანენტულად ახორციელებენ მიმდინარე კონტროლის პროცედურებს და, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უფლებამოსილების ფარგლებში, გამოავლენენ საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევის ფაქტებს.


X
ახალი ამბების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


06.05.2016

სიტუაციური სახელმძღვანელოები
შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემულ იქნა №2526 და №2527 სიტუაციური სახელმძღვანელოები.

ზემოაღნიშნული სიტუაციური სახელმძღვანელოები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ   ბმულზე

 

01.04.2016

დეკლარირების პროცედურა გამარტივდა

შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტი გადასახადის გადამხდელებს კვლავ სთავაზობს მომსახურების ახალ ფორმას, ამჟამად მომსახურების დეპარტამენტის გლდანი-ნაძალადევის სერვის-ცენტრში, კერძოდ: საქონლის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანამდე წინასწარ დეკლარირებას, ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის გაფორმებას, საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატის, ორმაგი დანიშნულების საქონლის ექსპორტის და არაიოდიზებული მარილის ნებართვის აღებას. სერვისცენტრის მისამართია - ქ.თბილისი, სარაჯიშვილის ქ. №1 (გლდანი-ნაძალადევის გამგეობის გვერდით), აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 10.00 - საათიდან 18.00 - საათამდე.

 

16.03.2016

აუდიტის დეპარტამენტის "ღია კარის დღეეები"  თელავში

„აუდიტის დეპარტამენტი აგრძელებს „ღია კარის დღეების“ ჩატარებას გადასახადის გადამხდელებთან, რაც მიზნად ისახავს მათ ინფორმირებას ცალკეული საქმიანობის სფერო(ებ)ში ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი ტენდენციებისა და ნაკლოვანებების შესახებ, რაც საგადასახადო შემოწმებებისას მძიმედ აისახება გადამხდელის საქმიანობის შედეგებზე.

აუდიტის დეპარტამენტი მარტის თვის ბოლოს გეგმავს შემდეგი შეხვედრის ჩატარებას ქ.თელავში. სამომავლოდ, შემოსული განცხადებების შესაბამისად, დაიგეგმება და გაგრძელდება შეხვედრები როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

გთხოვთ, ბმულში ბმულში მითითებული თანმიმდევრობით სრულად შეავსოთ და გადმოაგზავნოთ განაცხადი, ასევე თქვენი საქმიანობის სფეროდან დასვათ კითხვა, რაზეც გსურთ კომპეტენტური პასუხის მიღება.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დამსწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია და „ღია კარის დღეზე“ დამსწრეები შეირჩევიან განაცხადის გადმოგზავნის რიგითობის გათვალისწინებით, შეხვედრის ადგილისა (მისამართი) და დროის (საათი) შესახებ გეცნობებათ განაცხადში მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დამსწრეთა რაოდენობა შეზღუდულია.

17.12.2015

ერთიანი სახაზინო კოდი

გაცნობებთ, რომ ხაზინის ერთიანი ანგარიშის გადასახადებისათვის განკუთვნილი ერთიანი სახაზინო კოდი – 101001000 ამოქმედდება 01.01.2016 წლიდან (ფინ.მინ. ბრძ N 410, 11.12.2015წ.) აღნიშნულ თარიღამდე კი გადასახადების გადახდის მიზნებისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდები არ იცვლება და გადასახადების გადახდა განხორციელდება „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 22.11.2007 წლის N1226 ბრძანებით განსაზღვრული შესაბამისი სახაზინო კოდების მიხედვით.

აქვე განვმარტავთ, რომ აღნიშნული ცვლილება არ ეხება მოსაკრებლებს და ადმინისტრაციული ჯარიმის თანხებს. მათი გადახდა განხორციელდება „ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 22.11.2007 წლის N1226 ბრძანებით განსაზღვრული შესაბამისი სახაზინო კოდების მიხედვით.აღნიშნული ცვლილება აგრეთვე არ ეხება საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის #96 დადგენილებით განსაზღვრული მომსახურების გაწევისათვის დადგენილი საფასურების გადახდას.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით საინფორმაციო ცენტრს 2 299 299.

 

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

 

 გაცნობებთ, რომ მოცემული გადასახადის გადამხდელები და დამნაშავე პირები ჩამოთვლილი გადასახადის გადამხდელების ბეჭდებს და სალარო აპარატების ჩეკის ესკიზებს იყენებდნენ ყალბი საგადასახადო დოკუმენტების დასამზადებლად.
გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი შემოწმების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღებით შეისწავლის აღნიშნული გადამხდელების სახელით გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტებს.

 სრულად

საკონტროლო სალარო აპარატების გაყიდვა

შენიშვნა: თუ თქვენ გსურთ განაცხადი გააკეთოთ თქვენს საკუთრებაში არსებული სალარო აპარატის გაყიდვის შესახებ, გთხოვ გაიაროთ ავტორიზაცია (შემოსავლების სამსახურის მიერ მონიჭებული მომხმარებლით) და ჩანართ ზოგადი ინფორმაცია>>სალარო აპარატები შეავსოთ განაცხადის ფორმა

სახელი რაოდენობა ერთეულის ფასი საკონტაქტო ინფორმაცია
იხილეთ ყველა განცხადება

14.08.2015

 

Tax free-ის უფლებით მოსარგებლე პირთა რეესტრი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებული სავაჭრო ოპერაციების წახალისებისა და დაინტერესებულ პირთათვის Tax Free-ის უფლების მქონე სავაჭრო ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსდა, დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლებით (Tax free) მოსარგებლე პირების შესახებ ინფორმაცია.
იხილეთ რეესტრი სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი