News Title
21-ივლისი-2017

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის განცხადება

საგადასახადო საიდუმლოებას არ განეკუთვნება და საჯაროა გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანების შესახებ ინფორმაცია.

News Title
18-ივლისი-2017

მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებმა საჰაერო და სახმელეთო ტვირთების კონტროლის ზონა დაათვალიერეს

სტუმრებმა ასევე უახლესი ინფასტრუქტურით აღჭურვლი საჰაერო და სახმელეთო ტვირთების კონტროლის ზონა დაათვალიერეს.


X
ახალი ამბების გამოწერა

ცნობის ფურცელი


21.06.2017

სიტუაციური სახელმძღვანელოები
შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემულ იქნა 11103  11104 და №2646 სიტუაციური სახელმძღვანელოები

ზემოაღნიშნული სიტუაციური სახელმძღვანელოები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ   ბმულზე

 

21.04.2017

ცვლილება საიდენტიფიკაციო საშუალებების მონაცემების ასახვასთან დაკავშირებით


„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებაში განხორციელებული ცვლილების თანახმად, როდესაც საქონლის ექსპორტი, რეექსპორტი, ტრანზიტი ხორციელდება სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის წარდგენით (გარდა გაფორმების ეკონომიკური ზონის ტერიტორიაზე წარდგენილი საქონლისა), დეკლარანტი ვალდებულია, დეკლარაციის წარდგენამდე თვითონ განახორციელოს საქონლისა და ავტოსატრანსპორტო საშუალების ან სარკინიგზო ვაგონის/კონტეინერის ნიშანდება საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული იდენტიფიკაციის საშუალებების გამოყენებით და შესაბამისი მონაცემები ასახოს დეკლარაციაში, ხოლო მომდევნო სამუშაო დღის ბოლომდე – შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე (www.rs.ge) გადასახადის გადამხდელის პირადი გვერდის მეშვეობით.

ვიდეო ინსტრუქცია, გთხოვთ, იხილოთ ბმულზე.

 

17.01.2017

ღია კარის დღეები

მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი წესის თაობაზე შემოსავლების სამსახური გადასახადის გადამხდელთათვის ღია კარის დღეებს გამართავს. იხილეთ შეხვედრების გრაფიკი

13.01.2017

შემოსავლების სამსახურის „ფორუმი“

ამოქმედდა შემოსავლების სამსახურის „ფორუმი“, სადაც შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ შემოსავლების სამსახურის მიერ ორგანიზებულ ღია კარის დღეზე დასასწრებად. ღია კარის დღეები გაიმართება პერმანენტულად და განიხილება თქვენთვის საინტერესო სხვადასხვა თემები. ამჟამად, ღია კარის დღის თემაა „მოგების გადასახადის დაბეგვრის ახალი წესი“.

 

გაცნობებთ, რომ თუ გადამხდელისთვის წერილობითი და ელექტრონული დოკუმენტების ჩაბარება ვერ ხერხდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით, ოფიციალური დოკუმენტი საჯაროდ გავრცელდება შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე .
გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება ვებგვერდზე განთავსებიდან მე-20 დღეს.

სრულად  

14.08.2015

 

Tax free-ის უფლებით მოსარგებლე პირთა რეესტრი

 

უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ ადგილობრივ სავაჭრო ობიექტებში განხორციელებული სავაჭრო ოპერაციების წახალისებისა და დაინტერესებულ პირთათვის Tax Free-ის უფლების მქონე სავაჭრო ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით, შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე განთავსდა, დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლებით (Tax free) მოსარგებლე პირების შესახებ ინფორმაცია.
იხილეთ რეესტრი სრულად

კითხვა-პასუხი

დასვით კითხვა
სალარო აპარატი

შესაძლებელია თუ არა საკონტროლო-სალარო აპარატის გარეშე სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების რეალიზაცია გამოფენის, პრეზენტაციის, ან სხვა ღონისძიების გამართვის ადგილზე?

საშემოსავლო გადასახადი

მეწარმე ფიზიკურმა პირებმა, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას, რა პრინციპით და რა განაკვეთით უნდა მოახდინონ საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე(საავანსო) გადასახდელების გადახდა?

მიკრო ბიზნესი

რომელი ფორმის დეკლარაციას აბარებს პირი, თუ მიმდინარე წლის განმავლობაში გააუქმა მიკრობიზნესის სტატუსი და გადაინაცვლა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ჩვეულებრივ რეჟიმზე?

Close
Captcha image
Show another codeსხვა კოდი